Registrace nového člena TJ

SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona
č.133/2000Sb. , v platném znění :
Souhlasím s tím, aby oddíl TJ Hranice z.s.. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a
činností v SK/TJ. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že SK/TJ je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence
příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny
v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je SK/TJ oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v
nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných
rozpočtů.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SK/TJ oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v SK/TJ.
Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění tak,
jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností SK/TJ byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí
totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby SK/TJ tyto záznamy používalo při prezentaci své činnosti.
Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které jsou poskytovány SK/TJ TJ Hranice z.s. v rozsahu požadovaném přihláškou do SK/TJ, včetně rodného čísla, jsou
nezbytné pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.
Požadované osobní údaje jsou v SK/TJ a následně pak v celé struktuře České unie sportu, z.s. (dále jen ČUS), jejímž je SK/TJ členem,
evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv
a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je např. podkladem pro stanovení příspěvku na činnost z vlastních zdrojů
střešních organizací, pro jednání o uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA, Intergram). Osobní údaje jednotlivých členů
jsou rovněž potřebné pro sjednání úrazového pojištění účastníků sportovních akcí, sjednání pojištění odpovědnosti trenérů apod.
Osobní údaje člena SK/TJ, včetně rodného čísla, jsou poskytovány do centrální evidence členské základny příslušného sportovního
svazu, zejména pro identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje jsou rovněž poskytovány ve struktuře ČUS, příslušnému okresnímu
sdružení ČUS a následně Výkonnému výboru ČUS v souladu s vnitřními předpisy ČUS, a to formou jejich vložení do Informačního systému
ČUS. Na všech úrovních evidence osobních údajů, tj. jak v SK/TJ tak i v rámci struktury ČUS jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům,
jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení svých jedinečných uživatelských jmen a
po zadání svého tajného hesla.
Dále pak jsou osobní údaje členů SK/TJ zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního
rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory sportu vyhlašovaných v kompetenci MŠMT dle zákona č. 115/2001Sb.
o podpoře sportu. Pro tyto účely je poskytnutí rodného čísla povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných
zdrojů, zejména z krajů a obcí.
Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se
členem a tím jeho lepší informovanost o záležitostech SK/TJ, o konání sportovních akcí atd.
Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu

není třeba dle platné právní úpravy.SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona

č.133/2000Sb. , v platném znění :